Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, vyplňte nasledujúci formulár a doručte ho na doleuvedenú emailovú adresu v elektronickej podobe, prípadne vytlačený a podpísaný vo fyzickej podobe na doleuvedenú poštovú adresu. Viac informácií o odstúpení od zmluvy nájdete v Obchodných podmienkach, odsek VI. Odstúpenie od zmluvy. 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

PREDÁVAJÚCI:

Peter Gábriš PEGAS s.r.o.
IČO: 50148826
DIČ: 2120188774
So sídlom: Poľovnícka 13, 956 17 Solčany
Zapísaný v v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40082/N
 
Kontaktné údaje:
email: gabris340@gmail.com
telefón: 0905 352 641
 
 
KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
emailová adresa spotrebiteľa: 
 
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bolo dodanie tovaru ..............
Dátum objednania tovaru .............
Dátum prijatia tovaru ............
 
Odstúpením od kúpnej zmluvy spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ. 
 
V .................  Dňa .....................
Späť do obchodu